Termovízne meranie

Termovízny systém umožňuje bezkontaktne merať dynamické teplotné pole. Rozloženie a priebeh teploty sa zobrazuje a zaznamenáva prostredníctvom termovíznej kamery a ďalšieho príslušenstva. Termovízne systémy majú široké uplatnenie v elektrotechnike, priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve, lekárstve, atď.

 • Meranie povrchovej teploty telesa na celom povrchu súčasne a zobrazenie takého teplotného poľa sa uplatní pri diagnostike prevádzky strojov a elektrických zariadení, pri požiarnej prevencii, pri optimalizácii konštrukcie (napr. výmenníky, kompresory, potrubie chladiacich systémov, mraziace boxy).
 

Termovízia v elektrotechnike

Termovízne meranie sa využíva v elektrotechnike ako prostriedok na identifikovanie a hľadanie problémových oblastí pri výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie. 


 • Taktiež je úspešne rozšírená ako nástroj elektrických kontrol, pretože prednosťou je, že sa kontrola uskutočňuje behom normálnej prevádzky bez zásahu do zariadenia (meranie je bezkontaktné a nedeštruktívne). Pri pravidelných kontrolách sú prípadné závady objavované už v počiatočnom štádiu, čo má vplyv na ekonomiku prevádzky. Pri meraniach na elektrických zariadeniach sa sníma infračervené žiarenie vyžiarené v oblasti nedokonalého spojenia dvoch vodičov, ktorými preteká elektrický prúd. Hlavným kritériom pri rozhodnutí, či ide o zlý spoj nie je iba absolútna teplota spoja, ale hlavne teplotný rozdiel voči ostatným spojom, eventuálne jeho rastúci trend. 
 
 • Meraním, postupným sledovaním a porovnávaním s archivovanými hodnotami je možné rozhodnúť o kvalite sledovaného spoja. Následným meraním po oprave spoja možno vyhodnotiť kvalitu opravy spoja. Termovízia je výkonný pomocník pri kontrole a revízii elektrických rozvodov. Meranie oteplenia svoriek, spojov a elektrických zariadení sa uskutočňuje najmenej pri 50% zaťažení. Svorka alebo spoj, ktoré sú v poriadku, nemajú byť teplejšie ako vodič, na ktorý sú svorky pripojené. Kontrola vedenia elektrickej energie, kontrola rozvádzačov a el. systémov, kontrola zariadenia zaisteného napájaním, kontrola rozvodní VN a VVN, kontrola transformátorov.

 
 

Termografické meranie elektrických zariadení

Termovízne meranie sa využíva v elektrotechnike ako prostriedok k identifikácii a hľadaniu problémových oblastí pri výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie.


 • meranie kvality prúdových spojov na všetkých napäťových hladinách
 • preverovanie, či nedochádza k prehrievaniu častí pod napätím vplyvom prechodového, odporu
 • kontrola rozvádzačov a el. systémov, meranie spínacích staníc a rozvodní VN,
 • meranie vonkajšieho vedenia VVN (oteplenie spojov, zvádzač prepätia),
 • meranie vonkajšieho a káblového vedenia VN, NN,
 • otepľovacie skúšky vinutia elektrických strojov.
 
 

Cenník pre termovízne meranie

Cenník platný pre termovízne meranie na elektrických zariadeniach, rozvádzačoch, el. vedeniach, fotovoltaických elektrárňach, v priemysle a teplárenstve. 
Sadzba za termografické merania termokamerou30,00 eur/ hodina
Vyhotovenie snímok problémových oblastí, ktoré vykazujú vysoké teploty do 10 snímkov2,00 eur/ kus
Vyhotovenie snímok problémových oblastí, ktoré vykazujú vysoké teploty do 11 snímkov1,80 eur/ kus
Vytlačenie s popisom cez špeciálny softvér1,00 eur/ kus
Napálenie súboru na CD nosič5,00 eur/ kus
Odoslanie súboru na mailovu adresuzdarma
Náklady na dorpavu do 5km zdarma, nad 5km0,35 eur/ km
 • Cenník má informatívny charakter a konkrétna cena môže byť dohodnutá vopred alebo na mieste pred začatím termovízneho merania
 • Ak sú v danej oblasti objednané termografické merania pre viacerých klientov, náklady na dopravu rozdelíme rovnakým dielom


Galéria