Elektro revízie

 • Účel a význam revízií

 • Aby elektrické zariadenia splnili svoj účel a boli bezpečné, je zamestnávateľ povinný v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Spoľahlivosť dodávky elektrickej energie závisí od stavu elektrických zariadení. Poruchám možno predchádzať pravidelnými prehliadkami a revíziami.
Revizie
 •  
 • Vykonávame revízie 

 • Východiskové odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
 • Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
 • Revízie a kontroly elektro pípojky 
 • Revízie a kontroly bleskozvodov
 • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
 
 • Druhy revízií

 • Výstupná revízia – zabezpečuje ju dodávateľská organizácia. Kontroluje sa pri nej, či elektrické zariadenie je vyhotovené v súlade s predpismi. Správa o výstupnej revízii, pokiaľ revidované zariadenie vyhovuje predpisom, musí obsahovať formuláciu: „Zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky.“ Ak elektrotechnik špecialista (revízny technik) zistí nedostatky, nemôže byť zariadenie uvedené do prevádzky, dokiaľ sa tieto nedostatky neodstránia.
 • Pravidelné revízie – tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ elektrického zariadenia alebo majiteľ. Dĺžku lehôt určuje STN 34 3800 a STN 33 2000-6-61 a je pre jednotlivé druhy elektrických zariadení od 6 mesiacov do 5 rokov. O výsledkoch pravidelnej revízie napíše revízny technik správu, v ktorej uvedie zistené a určí lehotu na ich odstránenie.
 • Mimoriadne revízie – vykonávajú sa napríklad po zátopách, požiaroch a po iných živelných pohromách. Vykonávajú sa tiež po tažkých poruchách elektrických zariadení poškodených napr. skratom. Odstránenie zistených nedostatkov musí zabezpeciť prevádzkovateľ, resp. majiteľ.
 •  
Revizie

Cenník úkonov

Na požiadanie Vám podľa Vami predložených a zaslaných podkladov vyhotovíme individuálne kalkulácie revízií (OPaOS), kontrol, nastavenia a servisu, elektrických zariadení (NN prípojok, bleskozvodov, elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov, pred spustením do prevádzky alebo počas ich používania.

  
Cena revízie bleskozvodu na rodinnom dome, zastavaná plocha cca 150m290 eur s DPH
Cena revízie bleskozvodu na bytovom dome, 2 vchody, pôdorys cca 12m x 60m, zastavaná plocha cca 720m2125 eur s DPH
Cena revízie elektroinštalácie bytu v bytovom dome, úžitková plocha cca 75m295 eur s DPH
Cena revízie elektroinštalácie v dome, úžitková plocha cca 130m2170 eur s DPH
Cena revízie elektroinštalácie spoločných priestorov bytového domu, cena za 1 vchod, vo vchode cca 15 bytov220 eur s DPH
Cena revízie elektrickej prípojky NN70 eur s DPH
 • Ceny sú orientačné a závisia na konkrétnej inštalácii a to na počte zvodov, ističov, obvodov, okruhov.