Školenia - elektrotechnická spôsobilosť

Vykonávame výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 05.1 – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.

 • § 21 Elektrotechnik

  Je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.
 • § 22 Samostatný elektrotechnik

  Je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax  Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.
 EZ do 1000VEZ nad 1000Vbleskozvody
Vyučený, ÚSO, VŠ1 rok2 roky6 mesiacov
 • § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

  Je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických elektrických zariadení.
 EZ do 1000VEZ nad 1000Vbleskozvody
vyučený4 roky5 rokov3 roky
ÚSO3 roky4 roky2 roky
2 roky3 roky2 roky
 
 • Aktualizačná odborná príprava 

  Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie, je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v rozsahu najmenej ôsmich hodín. Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie“.
 •  § 21 až § 23 Záverečné overovanie vedomostí 

  Po ukončení kurzu nasleduje záverečné overovanie vedomostí, ktoré pozostáva z písomnej skúšky s minimálnym počtom 30 otázok, pričom na úspešné overenie vedomostí je potrebných najmenej 75 % správnych odpovedí a ústnej skúšky s minimálnym počtom piatich otázok.

Cenník odbornej prípravy a overenia vedomostí elektrotechnikov


Stupeň odb. spôsobilosti / trieda objektu 
Elektrotechnik (§ 21) - trieda objektu A (bez nebezpečenstva výbuchu)100 eur s DPH
Samostatný elektrotechnik (§ 22) - trieda objektu A (bez nebezpečenstva výbuchu) 115 eur s DPH
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§ 23) - trieda objektu A (bez nebezpečenstva výbuchu) 130 eur s DPH
Opakovaná skúška 
Elektrotechnik (§ 21) 
Samostatný elektrotechnik (§ 22) 
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§ 23) 40 eur s DPH
Odpis osvedčenia 
Vydanie odpisu osvedčenia15 eur s DPH
 • Ceny platia pre jednu osobu. V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.
 • V poplatku sú zahrnuté náklady súvisiace s realizáciou vzdelávania, kontrolou a spracovaním predpísaných dokladov o odbornom vzdelaní žiadateľa, jeho praxi a zdravotnej spôsobilosti, overením odborných vedomostí a vydaním osvedčenia.

 • Upozornenie - povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu

 • osoby, ktoré získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti musia absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najmenej raz za 5 rokov
 • osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najmenej raz za 5 rokov
 • osoby, ktoré už absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu, ju musia znovu absolvovať najmenej raz za 5 rokov
 • poznámka: osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané pred 30. júnom 2006, museli absolvovať prvú aktualizačnú odbornú prípravu do 30. apríla 2008, inak ich osvedčenie stratilo platnosť!

ŠKOLENIE ELEKTOTECHNICEJ  SPOSÔBILOSTI SA USKUTOČNÍ V PRÍPADE AK BUDE PRÍHLÁSENÝCH 5 UCHÁDZAČOV

 • Termín a miesto školenia bude upresnené podľa počtu uchádzačov. 
 • Školenia vykonávame v miestach: PÚCHOV , TRENČÍN , TOPOĽČANY 
 • Na školenie sa prihlásite zaslaním prihlášky na: info@intelisys.sk
 • Ku školeniu je potrebné dokladovať:
  - vzdelanie
  - doterajšia odborná prax
  - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Predbežná prihláška

Meno:
Organizácia
Kontaktná osoba
Ulica, č:
Mesto:
Telefón:
Email:
Odborné vzdelanie:
Prax na elektrických zariadeniach:
Stupeň odbornej spôsobilosti:
elektrotechnik (§ 21)
samostatný elektrotechnik (§ 22)
elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (§ 23)
Pre elektrické zariadenia s napätím do 1000 V:
v objektoch triedy A - bez nebezpečenstva výbuchu
Odkaz:


Prihláška na stiahnutie:

nameŽiadosť - spôsobilosť